Welzijn Noordwijk

 

Welzijn Noordwijk is een professionele welzijnsorganisatie voor inwoners van Noordwijk van 18 jaar en ouder in Noordwijk. Wij faciliteren en stimuleren vrijwillige inzet, zetten in op de preventie van vereenzaming en vraag naar zorg, geven informatie en advies, bieden ondersteuning aan mantelzorgers en faciliteren ontmoetingen in de buurt of op onze twee dienstencentra: “Het Trefpunt” en “De Wieken”. Daarnaast vervult Welzijn Noordwijk een schakel- en coördinatiefunctie voor het welzijnsaanbod in Noordwijk.

 

Welzijn Noordwijk is ontstaan uit een kleine fusie van de bestaande organisaties Welzijn Senioren Noordwijk, het Vrijwilligerssteunpunt en het Mantelzorgsteunpunt en heeft daarnaast het project Welzijn op recept onder haar hoede genomen. De stichting is op 27 januari 2017 opgericht.

 

 

 

Het bestuur van Welzijn Noordwijk is onbezoldigd en bestaat uit:

 • Ewout Cassee, voorzitter
 • Hans van der Hoeven, penningmeester
 • Frans Bruijnzeel, secretaris
 • Baukje Mulder, algemeen bestuurslid
 • Elco Fritzsche, algemeen bestuurslid

 

 

 

Het team van Welzijn Noordwijk bestaat op dit moment uit 11 medewerkers die vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het team bestaat uit:

 • Marion Loor, directeur
 • Jos de Haas, facilitair manager
 • Wendy Clason, mantelzorgconsulent
 • Nikki van der Ven, welzijnsconsulent
 • Aleid Guijt, adviseur vrijwillige inzet
 • Sara Bruinsma, freelance buurtwerker
 • Michaéla van der Asch, financieel administratief medewerker
 • Henk van Dijk, operationeel administratief medewerker
 • Gerda van Kooten, project- en vrijwilligersondersteuner
 • Hajera Omarzad, medewerker huishoudelijke dienst
 • Reinder Slofstra, medewerker huishoudelijke dienst

 

 

Stichting Welzijn Noordwijk heeft de ANBI status. De stichting is op 27 januari 2017 ontstaan bij wijziging van de statuten van de stichting Welzijn Senioren Noordwijk (ook met ANBI status) vanwege een belangrijke uitbreiding van de doelstelling. Deze is niet langer beperkt tot senioren, maar betreft alle bewoners van Noordwijk van 18 jaar en ouder. Naast de bestaande activiteiten voert de stichting sindsdien ook de brede welzijnsopdracht uit van de gemeente Noordwijk voortvloeiend uit Wmo en Participatiewet.

 

Het doel van Welzijn Noordwijk is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Noordwijk, door het stimuleren van hun zelfredzaamheid en hun participatie in de Noordwijkse samenleving. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Stichting Welzijn Noordwijk tracht dit doel te bereiken door:

 • de in de welzijnsopdracht van de gemeente Noordwijk aan de Stichting beschreven doelstellingen te realiseren;
 • gevraagd en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het gemeentebestuur en aan de maatschappelijke organisaties over zaken die voor het welzijn van de inwoners van belang kunnen zijn;
 • het ondersteunen van inwoners bij zaken die zij op het gebied van welzijn zelf tot stand willen brengen, zowel in eigen buurt als dorpsbreed;
 • het organiseren van voorzieningen en activiteiten, waaronder de exploitatie van dienstencentra.
 • het verschaffen van informatie, voorlichting en advies;
 • het aanbieden van diensten;
 • en voorts alles wat van belang kan zijn voor het bereiken van de doelstelling.

 

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Copyright: stichting Welzijn Noordwijk.

Design en realisatie Buro Binnen 2017.