header-image-2

Stichting Welzijn Noordwijk heeft de ANBI status. De stichting is op 27 januari 2017 ontstaan bij wijziging van de statuten van de stichting Welzijn Senioren Noordwijk (ook met ANBI status) vanwege een belangrijke uitbreiding van de doelstelling. Deze is niet langer beperkt tot senioren, maar betreft alle bewoners van Noordwijk van 18 jaar en ouder. Naast de bestaande activiteiten voert de stichting sindsdien ook de brede welzijnsopdracht uit van de gemeente Noordwijk voortvloeiend uit Wmo en Participatiewet.

Het doel van Welzijn Noordwijk is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Noordwijk, door het stimuleren van hun zelfredzaamheid en hun participatie in de Noordwijkse samenleving. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting Welzijn Noordwijk tracht dit doel te bereiken door:

  • de in de welzijnsopdracht van de gemeente Noordwijk aan de Stichting beschreven doelstellingen te realiseren;
  • gevraagd en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het gemeentebestuur en aan de maatschappelijke organisaties over zaken die voor het welzijn van de inwoners van belang kunnen zijn;
  • het ondersteunen van inwoners bij zaken die zij op het gebied van welzijn zelf tot stand willen brengen, zowel in eigen buurt als dorpsbreed;
  • het organiseren van voorzieningen en activiteiten, waaronder de exploitatie van dienstencentra.
  • het verschaffen van informatie, voorlichting en advies;
  • het aanbieden van diensten;

en voorts alles wat van belang kan zijn voor het bereiken van de doelstelling.

Medewerkers die werkzaam zijn bij Stichting Welzijn Noordwijk vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Lees hier: ‘De volledige statuten‘
Lees hier: ‘Beleidsplan Welzijn Noordwijk’
Lees hier: ‘Beleidsplan Welzijn Senioren Noordwijk’
Lees hier: ‘Begroting 2017’
Lees hier: 'Jaarrekening 2016'